Forældreansvarsloven

Denne bog forsøger at belyse, hvorledes indbyrdes konflikter om fælles barn eller børn påvirker den primære omsorgsperson for barnet. Herudover ses der på, hvorledes den retlige regulering påvirker dette forhold.

Interviews med 17 voldsramte kvinder danner basis for bogen, og viser hvad psykologen og juristens kommentarer til de individuelle sager er. Fortællingerne er endvidere springbrættet til at forklare om vold i hjemmet og dets følger samt hvorledes dette betragtes ifølge forældreansvarsloven.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 154 sider | ISBN 9788776732561

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Forældreansvarsloven Temahæfte 3

- hvad blev der af barnets tarv?
af Pia Deleuran (red.)

Forældreansvarsloven blev vedtaget af et enigt Folketing i 2007 og ændrede grundlaget for familiestrukturen i Danmark. Vedtagelsen skete på trods af fagpersoners og børneorganisationers advarsler. Der pågår i øjeblikket en officiel evaluering af loven, hvor Familiestyrelsen holder tovet. Der har i den anledning været røster fremme om, at ræven er sat til at vogte gæs.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 208 sider | ISBN 9788757425796

Pris

E-bog Papirbog
157,50 kr 175,00 kr
Medlemspris Medlemspris
126,00 kr 140,00 kr

Juridiske øvelsesopgaver - Familie- arveret

1. år af bacheloruddannelsen
af Irene Nørgaard (ansv. red.)

Denne øvelsesopgavesamling er udarbejdet til brug for undervisningen på 1. år af bacheloruddannelsen og tilpasset den gældende studieordning for jurastuderende.

Opgaverne bygger i et vist omfang på opgaver stillet ved tidligere eksaminer, men ændret lovgivning, praksis, pensum m.v. har nødvendiggjort ændringer af adskillige opgaver. Opgaverne er af meget forskellig sværhedsgrad og skal ikke ses som præcise eksempler på, hvordan eksamensopgaverne bliver stillet under den gældende studieordning.

Læs mere
Udgave 06, 2007 | 88 sider | ISBN 9788757417494

Pris

Papirbog
100,00 kr
Medlemspris
80,00 kr

Pensionsrettigheders behandling ved separation, skilsmisse og død

Den 1. januar 2007 trådte de nye regler om pensioners behandling ved separation, skilsmisse og død i kraft. Disse regler får i større eller mindre omfang betydning for mange ægtefæller. Særlig er principperne for behandlingen af pensioner på separations- og skilsmisseskifte ændret. Tidligere skulle tjenestemandspensioner og andre pensionsrettigheder i form af løbende, livsbetingede ordninger ikke deles på separations- og skilsmisseskifter, mens pensionsrettigheder i form af kapital- eller ratepensioner skulle deles.

Læs mere
Udgave 01, 2007 | 182 sider | ISBN 9788757415773

Pris

Papirbog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr

Ægtefælleskiftet

i civilprocessuel belysning
Læs mere
Udgave 01, 2007 | 295 sider | ISBN 9788757492088

Pris

E-bog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Værgemål

Bogen er et godt redskab for alle, der i praksis beskæftiger sig med værgemål og/eller mennesker med psykiske handicap og er endvidere anvendelig som introduktion til Personretten.

Læs mere
Udgave 02, 2006 | 168 sider | ISBN 9788789319902

Pris

E-bog Papirbog
297,00 kr 330,00 kr
Medlemspris Medlemspris
237,60 kr 264,00 kr

Arveloven

Arveloven trådte i kraft den 1. april 1964. Denne nye udgave af arvelovskommentaren indeholder redegørelser for udviklingen, siden 4. udgaven.

Tyngdepunktet i denne 5. udgave er en summarisk gengivelse af mere end 170 domme fra tiden efter sidste udgave. De fleste er trykt i Tidsskrift for Familie- og Arveret, medens knap 60 findes i Ugeskrift for Retsvæsen. Der har derfor ikke været behov for at medtage utrykte landsretsdomme fra denne periode.

Læs mere
Udgave 05, 2005 | 740 sider | ISBN 9788757410921

Pris

Papirbog
1.500,00 kr
Medlemspris
1.200,00 kr

Fremmedadoption

- Retshistorisk belyst
Læs mere
Udgave 01, 2005 | 376 sider | ISBN 9788757491562

Pris

E-bog
488,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Formueordninger mellem ægtefæller

efter gennemførelsen af særejereformen i 1990 - særligt om ægtefællers indbyrde

Ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 - særejereformen - ændredes reglerne om formueordningen mellem ægtefæller. Reformen medførte større aftalefrihed.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 464 sider | ISBN 9788757407051

Pris

Papirbog
640,00 kr
Medlemspris
512,00 kr

Succession

"Succession" giver en udførlig fremstilling af den moderne successionsrækkefølge, der er et praktisk og velegnet instrument ved generationsskifter.

Fremstillingen har interesse for praktikere. Især bogens analyser af successionsrækkefølgens indvirkning på reglerne om tvangsarv, boslod, deling af fællesbo og udlæg har betydning ved rådgivning af klienter og for tilrettelæggelsen af et optimalt generationsskifte.

De i praksis vigtigste problemstillinger behandles og desuden gives der anbefalinger ti koncipering af stiftelsesdokumenter.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 352 sider | ISBN 9788757403671

Pris

Papirbog
480,00 kr
Medlemspris
384,00 kr
Udgave 01, 1997 | 618 sider | ISBN 9788757411959

Pris

Papirbog
2.000,00 kr
Medlemspris
1.600,00 kr

Skilsmissesagen

Denne bog indeholder den første brede og dybtgående skandinaviske fremstilling af skilsmissesager med hovedvægten lagt på selve sagsbehandlingen.

Et hovedafsnit omhandler de relevante myndigheders organisation og opgaver belyst med tal og analyser af reglerne.

Et andet hovedafsnit omhandler skilsmisseaktens elementer, som ægteskabets opløsning, børn, bidrag, bolig og bodeling.

Læs mere
Udgave 01, 1989 | 672 sider | ISBN 9788757454000

Pris

Papirbog
1.190,00 kr
Medlemspris
952,00 kr

Family and Succession Law in Denmark

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws,  this concise exposition and analysis of the essential elements of law with regard to family relations, marital property, and succession to estates in Denmark covers the legal rules and customs pertaining to the intertwined civic status of persons, the family, and property.

Læs mere
Udgave 02 | 200 sider | ISBN 9788757437379

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr