CO2-beskatning

- i et EU-retligt og nationalt perspektiv

Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne forbindelse miljø- og energirelaterede afgifter, herunder CO2-afgifter.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 308 sider | ISBN 9788757432046

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Elafgiftsloven

Med kommentarer
af

Elafgiftsloven har hidtil - med undtagelse af SKATs juridiske vejledning – ikke været genstand for en egentlig teoretisk fremstilling. Nærværende bog giver et uddybende indblik i loven.

Bogen gennemgår de enkelte regler i elafgiftsloven og belyser dem gennem lovens forarbejder og den retspraksis, der er af betydning for forståelsen af den.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 182 sider | ISBN 9788757420883

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet

i et EU-retligt perspektiv

Med udgangspunkt i EU-retten indeholder denne bog en analyse af gældende ret for så vidt angår udstrækningen af momsfritagelsen af leverancer inden for sundhedsområdet jf. momssystemdirektivets art. 132, stk.1, litra b-e. I forlængelse heraf belyses dansk national regulering og praksis, med særlig fokus på mulige uoverensstemmelser mellem den EU-retlige og nationale regulering og praksis. 

Bogen omhandler blandt andet:

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 413 sider | ISBN 9788757431599

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Beskatning af finansielle kontrakter

"Beskatning af finansielle kontrakter" indeholder en analyse af de centrale problemstillinger, som opstår ved kvalifikationen og beskatningen af finansielle kontrakter omfattet af Kursgevinstloven §§ 29-33 og andre derivater som falder udenfor Kursgevinstlovens særregler. Bogen udgør den første samlede fremstilling af beskatning af derivater efter gældende dansk. I forlængelse af analysen af gældende dansk ret illustreres nogle af de udfordringer, som opstår i relation til international skatteret.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 400 sider | ISBN 9788757427967

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

EU-Selskabs- og Skatterettens betydning

for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

Den øgede globalisering og europæiske integration har resulteret i gennemgribende ændringer i det miljø, som selskaber opererer i. Fra at selskaber tidligere koncentrerede sig om et nationalt marked, opererer de nu på et stort verdensmarked.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 408 sider | ISBN 9788757428551

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter udgør den første samlede fremstilling af de komplicerede rentefradragsbegrænsningsregler i selskabsskattelovens §§ 11, 11 B og 11 C. Reglerne indførtes med henblik på at skabe en mere robust og konkurrencedygtig selskabsbeskatning, hvilket som minimum forudsætter en forudsigelig retstilstand.

Bogen er et bidrag til sidstnævnte.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 490 sider | ISBN 9788757427974

Pris

E-bog Papirbog
560,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 560,00 kr

Yearbook for Nordic Tax Research 2012

Tax Expenditures
af Jane Bolander (red.)

The main subject of this yearbook is Tax Expenditures. The book contains the general reports and national reports to the 2012 Nordic Tax Rearch Counsil Seminar. It also contains written versions ofaninteresting lecture given at the seminar.

In additions, the yearbook holds summaries of dissertations published in 2011 as well as short presentations of tax news in the Nordic countries.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 264 sider | ISBN 9788757427554

Pris

Papirbog
360,00 kr
Medlemspris
288,00 kr

Den skatteretlige behandling af personselskaber

"Den skatteretlige behandling af personselskaber" sætter fokus på de skatteretlige problemstillinger, der knytter sig til deltagelse i et personselskab.

Personselskaber er ikke skatteretligt særskilt lovregulerende, men danner rammen for mange erhvervsvirksomheder. Den administrative praksis på området er ofte af forholdsvis ældre dato og reglerne kan derfor være meget komplicerede at tyde.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 271 sider | ISBN 9788757421422

Pris

E-bog Papirbog
400,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 400,00 kr

Fast driftssted

Fast driftsstedsprincippet er et centralt begreb i den internationale skatteret. Med denne bog er der for første gang udarbejdet en samlet analyse af fast driftsstedsprincippets subjektive side på dansk.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 316 sider | ISBN 9788757426632

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Festskrift til Jan Pedersen

af Malene Kerzel (ansv. red.)

Dette festskrift udgives i anledning af professor, dr.jur. Jan Pedersens 60 års fødselsdag.

Jan har gennem årene indtaget en central rolle i det skatteretlige fagmiljø både nationalt og internationalt. Hans omfattende forfatterskab har sit udspring i en mangfoldighed af skatteretlige problemstillinger, der spænder fra den processuelle til den materielle skatteret. Jan har endvidere påtaget sig opgaver, der ikke kun begrænsede sig til skatteretten som fx et stort arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af Karnovs Lovsamling og som konsulent for Folketingets Ombudsmand.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 502 sider | ISBN 9788757424546

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Skatte- og afgiftsproces

"Skatte- og afgiftsproces" beskriver de formelle regler for dialogen mellem myndigheder og borgere i skatte- og afgiftssager.

Bogen giver kendskab til disse formelle regler og disse reglers samspil med forvaltningsretten, forældelsesloven og retsplejeloven, hvilket er centralt for alle, der deltager i førelse af sager om skatter og afgifter.

De formelle regler søger at løse den vanskelige opgave, der består i at tage hensyn til borgernes retssikkerhed samtidigt med, at det sikres, at myndighederne træffer de mest mulige korrekte afgørelser.

Læs mere
Udgave 03, 2010 | 628 sider | ISBN 9788757419634

Pris

Papirbog
875,00 kr
Medlemspris
700,00 kr

Skatte- og afgiftsprocessen

Retskilder, EU-rettens betydning, Forventningsprincippet, Bindende svar, frist-

Denne bog omhandler retskilderne, betydningen af generelle og konkrete tilkendegivelser fra myndighederne, bindende svar, fristreglerne, forenklede regler om tilbagebetaling, forældelse og samspillet med fristreglerne.

Fremstillingen har bl.a. fokus på den processuelle regulering af moms og afgifter, på EU-rettens betydning for skatte- og afgiftsprocessen og på de skatte- og afgiftsprocessuelle reglers samspil med den almindelige forvaltningsret.

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 640 sider | ISBN 9788757418156

Pris

E-bog Papirbog
810,00 kr 900,00 kr
Medlemspris Medlemspris
648,00 kr 720,00 kr

Skatteværn og EU-Frihed

Værnsregler i dansk skatteret konfronteret med fællesskabsretten...

"Skatteværn og EU-frihed" er en unik fremstilling om spændingsfeltet mellem nationale skatteværn og EU-rettens krav til fri bevægelighed.

Bogen er opbygget i syv dele, hvoraf 2-6 gennemgår meget centrale områder inden for den nationale skatterets forhold til fællesskabsretten.

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 720 sider | ISBN 9788757422832

Pris

E-bog Papirbog
877,50 kr 975,00 kr
Medlemspris Medlemspris
702,00 kr 780,00 kr

De kommunale skattelove

Med kommentarer

Kommunalreformen og andre væsentlige ændringer af de kommunale skattelove har skabt behov for en ny kommentar til de tre kommunale skattelove:

Lov om kommunal indkomstskat

Lov om kommunal ejendomsskat

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

I bogen kommenteres lovenes enkelte bestemmelser på baggrund af lovenes forarbejder, besvarelser af folketingsspørgsmål, domme, administrative afgørelser fra Indenrigs- og Socialministeriet og Fordelingsnævnet m.v.

Læs mere
Udgave 02, 2009 | 232 sider | ISBN 9788757414141

Pris

Papirbog
665,00 kr
Medlemspris
532,00 kr

Skatte- og afgiftsstrafferet

"Skatte & afgiftsstrafferet" er en hånd- og lærebog om strafansvaret ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Bogen indeholder en almindelig del omhandlende strafansvarets grundbetingelser, således som de aktualiseres i skatte- og afgiftsstrafferetten, samt en speciel del omhandlende en gennemgang af straffebestemmelserne i skattekontrollen, kildeskatteloven, opkrævningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og momsloven. Gennemgangen suppleres med en indgående behandling af praksis.

Læs mere
Udgave 03, 2009 | 480 sider | ISBN 9788757416718

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 640,00 kr