Nell Rasmussen


Udgivelser

Lærebog i familieret

Lærebog i familieret er en lærebog til brug for undervisningen i de juridiske områder på socialrådgiveruddannelserne.

Bogen belyser den retlige regulering af familiens interne og eksterne relationer og beskriver rammer og procedurer for behandlingen af forskellige sager inden for familieretten.

Bogen tager udgangspunkt i de retlige problemstillinger, som socialrådgivere i den sociale forvaltning og andre myndigheder og institutioner møder og skal være i stand til at vejlede om. Derfor behandles overordnet samspillet mellem den privatretlige og offentligretlige regulering af familiers forhold. Der gives eksempler fra administrativ og domstolspraksis fra familieretten, og den sociale forvaltnings rolle i forhold til de familieretlige myndigheder inddrages.

Målgrupper for Lærebog i familieret er først og fremmest studerende på grund- og videreuddannelserne for socialrådgivere og på efteruddannelsesforløb om børn og familiespørgsmål, der falder inden for familieretten. Bogen kan også anvendes som håndbog af sagsbehandlere i socialforvaltninger og andre sociale institutioner.

Udforsk andre titler indenfor familie- og arveret
Læs mere
Udgave 03, 2015 | 282 sider | ISBN 9788757434231

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Børn i familie- og socialretten

Børn i familie- og socialretten” er en let tilgængelig juridisk lærebog om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Bogen giver en samlet fremstilling af den familieretlige lovgivning om forholdet mellem børn og forældre og om samspillet mellem denne, samt af den socialretlige lovgivnings muligheder for hjælp og støtte til børn, men også for de sociale myndigheders mulighed for at gøre indgreb i familien.

Bogen beskriver dels den privatretlige - familieretlige - lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn, og dels den offentligretlige - sociale - lovgivning og de sociale myndigheders forpligtigelser i forhold til børn i almindelighed og udsatte børn i særdeleshed. Endvidere beskrives samspillet mellem den familie- og socialretlige lovgivning i forhold til børn og de forvaltningsretlige rammer for myndighedernes indsats og deres samarbejde med henblik på at sikre børn og unges personlige udvikling og sundhed. 

Med bogen får du således en samlet fremstilling af den centrale lovgivning om børn og unge og de seneste reformer i lovgivningen.

Udforsk flere bøger inden for Familie- og arveret
Læs mere
Udgave 02, 2014 | 206 sider | ISBN 9788776732493

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 285,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 228,00 kr

Forældreansvarsloven

Denne bog forsøger at belyse, hvorledes indbyrdes konflikter om fælles barn eller børn påvirker den primære omsorgsperson for barnet. Herudover ses der på, hvorledes den retlige regulering påvirker dette forhold.

Interviews med 17 voldsramte kvinder danner basis for bogen, og viser hvad psykologen og juristens kommentarer til de individuelle sager er. Fortællingerne er endvidere springbrættet til at forklare om vold i hjemmet og dets følger samt hvorledes dette betragtes ifølge forældreansvarsloven.

Forfatterne har valgt at det kun er kvinder der kommer til orde i denne bog, da det primært er kvinder, der er udsat for vold fra deres partner, samt oftest dem der betragtes som primære omsorgspersoner. Kønsperspektivet afspeljer desuden også en historisk udvikling, der hviler på hvordan kvinden som enlig forsøger har ændret rolle; fra en udsat og tabuseret position i 1800-tallet til en styrket retsstilling og accept i samfundet i dag.

Bogen præsenterer de mange forskellige aspekter af vold i familien og lovgivningen på området og undersøgelser, interviews og produktion af bogen er foretaget af fire kvinder, der alle har faglig indsigt i problematikkerne.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 154 sider | ISBN 9788776732561

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr