Karsten Engsig Sørensen


Udgivelser

Regulering af konkurrence i EU

Regulering af konkurrence i EU belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol. Endvidere beskriver bogen andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet.

Forfatterne har skabt en temamæssig mere komplet fremstilling, som omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder. På denne baggrund er de væsentligste dele af det offentliges konkurrenceforhold også inddraget i fremstillingen – forhold, som statsstøtte, liberaliseringen samt offentlige indkøb.

Om forfatterne:

Pernille Jessen er lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet. Se forfatter Pernille Jessens forfatterprofil.

Bent Mortensen er professor i erhvervsreguleringsret ved Syddansk Universitet. Se forfatter Bent Mortensens forfatterprofil.  

Michael Steinicke er professor og institutleder ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Se forfatter Michael Steinickes forfatterprofil.

Karsten Engsig Sørensen, cand.jur., ph.d., dr.jur., fungerer som professor ved det Juridiske Institut, Aarhus Universitet. Se forfatter Karsten Engsig Sørensens forfatterprofil.

Læs mere
Udgave 04, 2016 | 784 sider | ISBN 9788757435351

Pris

Papirbog
980,00 kr
Medlemspris
784,00 kr

Selskabsstrukturer

Joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer

Titlen Selskabsstrukturer  -  Joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:

  • Joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomheder
  • Koncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt. en vis form for fælles ledelse.
  • Grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv.

Bogen giver læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til. Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.

Værket er skrevet af forfatter Karsten Engsig Sørensen. Karsten Sørensen er forsker og underviser i områderne EU-ret, selskabsret, konkurrenceret og WTO-ret og har dermed en stor indsigt i de forskellige typer af selskabsstrukturer, samt hvilke juridiske forhold der skal tages hensyn til.  

Bogen er også tilgængelig i en E-bogs version.

Udforsk flere bøger inden for selskabsret 
Læs mere
Udgave 01, 2015 | 488 sider | ISBN 9788757433494

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Uddrag af EU-Retten

Dette uddrag af EU-Retten 6. udgave fokuserer på institutionerne, retsgrundlaget for Danmarks medlemskab af EU samt EU-retskilder. Således er denne forkortede udgave af EU-retten er beregnet til undervisning på de læreanstalter, hvor undervisningen primært fokuserer på de institutionelle aspekter samt retskilderne.

Indholdsmæssigt svarer kapitlerne i EU-Retten - uddrag til de kapitler, der findes i den uforkortede version af EU-retten mht. første del. Ligeledes er det så vidt muligt søgt at denne forkortede udgave sidemæssigt følger EU-retten.

Læs mere
Udgave 03, 2015 | 252 sider | ISBN 9788757433739

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

EU-Retten

Få en generel introduktion til EU-retten samt en grundig indføring i EU’s indre marked med denne nye og reviderede udgave af ”EU-Retten”.

Fremstillingen, der giver et dækkende billede af den retspraksis, der vedrører de mest centrale bestemmelser i TEUF, fungerer som lærebog med tilstrækkelig grad af detaljering til imødekommelse af praktikerens behov.

 

Udforsk flere bøger inden for EU-ret og international ret

Læs mere
Udgave 06, 2014 | 1004 sider | ISBN 9788757432213

Pris

E-bog Papirbog
1.147,50 kr 1.275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
918,00 kr 1.020,00 kr

Regulating cometition in the EU

Regulating competition in the EU” is a complete edition themewise in English that includes most areas of which, the lawyer who deals with competition law will meet.

The book illustrates the traditional parts of competition law and describes other judicial phenomena that plays a crucial role in the behaviour of companies and public authorities on the market.

It uses a broader focus than traditional works of competition law. Quite uniquely, every chapter in this book can be read separately and thus it can be used as an encyclopedia and tool. The authors supplies with rich and relevant examples that guides the reader to a better understanding of the many laws, that forms the competition law in EU.

Læs mere
Udgave 02, 2012 | 784 sider | ISBN 9788757426625

Pris

E-bog Papirbog
846,00 kr 940,00 kr
Medlemspris Medlemspris
676,80 kr 752,00 kr

Joint Ventures

Struktur og regulering

Emnet for denne afhandling er den retlige regulering af strukturen i joint ventures i EU. Joint ventures er en samarbejdsform med visse særlige karakteristika, bl.a., at der er tale om et samarbejde mellem to eller flere virksomheder (joint venture-partnerne) omkring et fælles projekt eller virksomhed.

Normalt udskilles joint venture-aktiviteten i et selskab, hvilket joint venturepartnerne kontrollerer i fællesskab. Joint ventures er en samarbejdsform, som særligt har vundet udbredelse efter 2. verdenskrig. Det er i dag en meget udbredt samarbejdsform, som bruges overalt i EU.

En meget stor del af den litteratur, der behandler joint ventures, er økonomisk. Her behandles bl.a. de mange konkurrencemæssige, strategiske og organisatoriske problemstillinger, som samarbejdsformen rejser. Joint ventures rejser dog også en lang række juridiske problemstillinger, herunder en række problemstillinger, som kan siges at være særlige for denne form for samarbejde.

I konkurrenceretten indtager joint ventures en særstilling derved, at et joint venture på den ene side kan indebære en sammenlægning af aktiviteter og dermed en transaktion, der er omfattet af reglerne om fusionskontrol, og på den anden side kan resultere i en begrænsning af joint venture-partnernes konkurrencemæssige adfærd. Hvis joint venture-aktiviteten drives i selskabsform, rejser samarbejdsformen yderligere en række selskabsretlige problemer. Herudover rejser joint ventures en række aftaleretlige, skatteretlige, regnskabsretlige og immaterialretlige problemer.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 758 sider | ISBN 9788757411980

Pris

E-bog Papirbog
783,00 kr 870,00 kr
Medlemspris Medlemspris
626,40 kr 696,00 kr