Ellen Margrethe Basse


Udgivelser

Erhvervsmiljøretten

Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav ogproces- og digitaliseringskrav

Erhvervsmiljøretten behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis. Alt er opdateret til 1. november 2016.

Da området er kompliceret, er det valgt at have et særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, inden for miljøret, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger. Det eksemplificeres med hovedvægt på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Den betydning, som udmøntningen af den politiske aftale om “Danmark i bedre balance”, der blev indgået den 9. juni 2016, må forventes at få for klagesystemet – med den besluttede nedlæggelse af Natur- og Miljøklagenævnet – inddrages.

Den nye “lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, der først træder i kraft 16. maj 2017, er inddraget sammen med de gældende regler for tilrettelæggelse af sagsbehandling for at sikre en fuldt opdateret fremstilling.

 

Om forfatteren

Ellen Margrethe Basse, cand.jur., dr. jur. er professor i miljøret på Juridisk Institut, BSS, Aarhus Universitet. 

 

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 1010 sider | ISBN 9788757431230

Pris

E-bog Papirbog
882,00 kr 980,00 kr
Medlemspris Medlemspris
705,60 kr 784,00 kr

Environmental Law in Denmark

This book provides ready access to legislation and practice concerning the environment in Denmark. A general introduction covers geographic considerations, political, social and cultural aspects of environmental study, the sources and principles of environmental law, environmental legislation, and the role of public authorities.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business.

Læs mere
Udgave 02, 2016 | 440 sider | ISBN 9788757434927

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr

Vedvarende energi

Bogen indledes med et kapitel, der redegør for de overordnede spørgsmål, som præger dagens debat på VE-området.

  • Hvilke regler regulerer placeringen af nye VE-anlæg i landskabet, nær kysten og nær skove?
  • Hvad er det for særlige EU-regler, der begrænser mulighederne for at placere vindmøller i Natura 2000-områder?
  • Hvordan er kommunerne stillet, hvis de ønsker at indgå i et partnerskab om etablering af nye VE-anlæg? Må de deltage?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, der gives svar på i denne bog, der henvender sig til alle, der rådgiver om eller træffer beslutninger om investering i VE-anlæg. Bogen er relevant læsning for dem, der vil opkvalificere sig inden for området, og den henvender sig til organisationer og rådgivere, der bistår aktørerne på VE-markedet m.fl.

Den danske VE-handlingsplan, Klimakommissionens anbefalinger, De Økonomiske Vismænds anbefalinger, Skatteministeriets anbefalinger og S-R-SF-regeringens Et Danmark, der står sammen indgår i præsentationen af valget mellemstrategier og den betydning, som lovgivningen kan tillægges.

De øvrige kapitler i bogen er præget af en gennemgang af et omfattende lovgivningsmateriale og politiske udmeldinger, herunder på EU-niveau.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 384 sider | ISBN 9788757425758

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Miljøretten 3

Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund

Bogen behandler reglerne og de øvrige retlige rammer, som er fastlagt på internationalt, EU- og nationalt niveau for at sikre en bæredygtig ressourceforvaltning. I lovgivningen anvendes et bredt spekter af virkemidler - herunder de almindelige offentligretlige afgørelser, kortlægning, områdeklassificering, miljøan-svar, erstatningsansvar, producentansvar, afgifter, gebyrer og standarder.

2. udgave er opdateret og ændret i forhold til 1. udgave, der udkom i 2001.

De ændringer, der følger af kommunalreformen, indgår i fremstillingen. Miljøansvarsdirektivet, der har til formål at sikre en mere optimal opfyldelse af miljødirektiverne, behandles i det første kapitel. I affaldskapit-let inddrages de ændringer af affaldsforordningen, der forventes vedtaget inden længe. I de to kapitler om jordforurening inddrages de i maj 2006 vedtagne ændringer. Beskyttelsen af vandressourcerne behandles i kapitlet om vand med udgangspunkt i vandrammedirektivet, som er gennemført med miljømålsloven. I råstofkapitlet inddrages ligeledes de nyeste retskilder - herunder direktivet om udvindingsindustriens af-fald. Bogen inddrager EF-domstolsafgørelser, nationale domme, ombudsmandsudtalelser og administrati-ve afgørelser til belysning af typiske konflikter og retlige vurderinger.

Forfatterne er professorer/lektorer m.v., advokater, ansatte i Miljøministeriet hhv. ansatte ved Ombudsmandsinstitutionen med erfaring fra forskellige miljø- og energiretlige områder.

Læs mere
Udgave 02, 2006 | 672 sider | ISBN 9788757412550

Pris

E-bog Papirbog
756,00 kr 840,00 kr
Medlemspris Medlemspris
604,80 kr 672,00 kr

Havnearealer

Bogen besvarer mange af de juridiske spørgsmål, som er knyttet til anvendelsen af havnearealerne. Svarene vedrører bl.a. de muligheder og de retlige begrænsninger, som kommunerne må respektere, når de optræder henholdsvis som myndigheder og som ejere af havnearealer. Forfatterne behandler således vigtige emner som:

Planlovens konkrete anvendelse ved omdannelse af havnearealer.

De begrænsninger, som kommunerne må acceptere efter den almindelige forvaltningsret, kommunalfuldmagten og konkurrenceloven.

Klage- og andre kontrolmuligheder. Retsbeskyttelsen for eksisterende virksomheder.

De organisationsformer, som kommunerne og havnene kan vælge efter havneloven - og den juridiske konsekvens af valgene.

Samarbejdsmuligheder med private, som kan supplere det organisatoriske valg.

Udbudsreglerne, som gælder ved salg af serviceydelser på havnearealerne.

Reglerne for kommunal finansiering og garantistillelse.

Bygge- og udstykningstilladelser. Leje og anden brug af arealerne.

Miljøforhold (bl.a. støj og lugt). Affaldsbortskaffelse, klapning og jordforurening - herunder genanvendelse af jord og havbundsmateriale.

"Havnearealer - Håndbog om rettigheder og pligter" henvender sig til de beslutningstagere og rådgivere, der er med i politikudformningen og tilrettelæggelsen af de aktuelle havneomdannelser. Håndbogen er også nyttig for dem, der varetager almindelig daglige ledelsesfunktioner på havnene eller udøver myndighedsbeføjelser over havnearealer.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 160 sider | ISBN 9788776730536

Pris

E-bog Papirbog
234,00 kr 260,00 kr
Medlemspris Medlemspris
187,20 kr 208,00 kr